Hướng dẫn hệ thống phản ánh kiến nghị
Bước 1: Nhập thông tin PAKN

Bước 2: Tra cứu thông tin

Bước 3: Xem chi tiết phản ánh kiến nghị